Hướng Dẫn Thêm Staff Account Trên Gearment App

0
79

I. Tài khoản chính:

1. Add staff account

Bước 1: Vào “Setting” → Chọn “Accounts”

Bước 2: Nhấn “Add staff account”


Bước 3: Cài đặt thông tin staff account


– Full name: Tên chủ tài khoản staff account.

– Email: Email tài khoản staff account. Lưu ý: chỉ add thêm Email chưa đăng ký tài khoản Gearment.

– Edit permissions: Chọn những quyền muốn cấp cho tài khoản staff account.

Nhấn Send invite để gửi email mời cho staff account.

2. Cấp Store cho Staff account 

Bước 1: Vào “Store”

Bước 2: Nhấn “Edit” đối với Store cấp cho Staff account

Bước 3: Chọn Staff account muốn cấp quyền:

3. Deactive hay cấp lại quyền cho Staff account

Bươc 1: Vào “Setting” → Chọn “Accounts”


Bước 2: Nhấn Edit ở Staff account muốn chỉnh sửa

Bước 3: Cấp lại quyền Staff accout theo ý muốn


4. Deactive Staff account


Lưu ý: Staff account bị Deactive sẽ không đăng nhập được

II. Staff account

1. Xác nhận tài khoản Staff account

Bước 1: Staff account vào check mail để chấp nhận lời mời → Staff account sẽ nhập được email invite: Nhấn Verify staff account 

Bước 2: Staff account nhập thông tin để đăng

– Email: Staff account  điền lại email của mình

– Password: nhập mật khẩu

– Confirm password: Xác nhận mật khẩu.

2. Đăng nhập tài khoản:

Bước 1: Vào trang http://account.gearment.com/ 


Bước 2: Đăng nhập nhập thông tin Staff account đã đăng